ဟိုတယ်မှာquarantineတူတူဝင်တဲ့အတွဲကိုယ်တိုင်ရိုက် 2 min